Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

LATEI hecht veel waarde aan uw privacy. LATEI respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. In deze verklaring kunt u lezen hoe LATEI dit doet.

Welke persoonsgegevens verwerkt LATEI?

LATEI verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

Websitebezoekers

 • IP adres
 • Cookies
 • Uw naam, e-mail adres en telefoonnummer indien u het contactformulier op onze website invult

(Zakelijke) opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers

 • (Zakelijke) contactgegevens
 • (Zakelijk) administratienummer
 • (Zakelijk) bankrekeningnummer
 • Andere gegevens indien nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren

Sollicitanten:

 • Curriculum Vitae
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (indien door u verstrekt)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • cv en motivatiebrief
 • Opleiding
 • Referenties, getuigschriften (indien door u verstrekt)
 • Gegevens die u als sollicitant via social media deelt
 • Gegevens over functioneren en beoordelingen bij vorige werkgevers (indien u deze verstrekt)

U bent niet verplicht deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit echter tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet aan u kunnen verlenen.

Voor welke doeleinden en grondslagen verwerkt LATEI deze gegevens?

LATEI verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. LATEI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

 • Om de overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren, waaronder mede begrepen advisering, vastgoedontwikkeling, bouw en onderhoud. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (goede bedrijfsvoering).
 • Om te kunnen reageren op sollicitaties. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (het opbouwen en in stand houden van een goed en leuk team medewerkers) en toestemming
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld ten behoeve van de dienstverlening of bij vragen of klachten. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (goede dienstverlening en goede bedrijfsvoering)
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (goede dienstverlening, goede bedrijfsvoering en marketing)
 • Om diensten/producten bij u af te leveren. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
 • Voor ons relatiebeheer en de aanprijzing van onze diensten en producten en voor uitnodigingen voor evenementen etc. Grondslag: ons gerechtvaardigd belang (een goede dienstverlening en marketing)
 • In verband met wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte. Grondslag: wettelijke verplichting
 • Voor het afhandelen van declaraties en betalingen. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (bedrijfsvoering)
 • Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen indien u zich hiervoor heeft opgegeven. Grondslag: uw toestemming en onze gerechtvaardigde belangen (marketing)
 • Om tegemoet te komen aan bepaalde voorkeuren die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en uw specifieke toestemming
 • Om onverhoopte claims te kunnen afhandelen door middel van o.a. beslechting van geschillen

Indien een verwerking alleen op uw specifieke toestemming is gebaseerd kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Bewaartermijnen:

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.  Wij hanteren de navolgende bewaartermijnen:

 • Administratieve gegevens: 7 jaar
 • Gegevens betreffende sollicitanten: 4 weken of 1 jaar met toestemming sollicitant
 • Gegevens met betrekking tot overeenkomsten van opdracht: 5 jaar na het eindigen van onze samenwerking
 • Gegevens van websitebezoekers: 6 maanden

In sommige gevallen geldt een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld vanwege wettelijke termijnen (zoals m.b.t. onroerend goed) of vanwege claims of geschilbeslechting.

Geheimhouding 

LATEI behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alleen medewerkers die voor hun functioneren toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze raadplegen en indien nodig verwerken.

Gegevens delen met andere organisaties

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te delen met derden, zoals bijvoorbeeld:

 • Onze software leveranciers
 • Onze accountant
 • De belastingdienst
 • Toezichthouders
 • Opdrachtgevers, opdrachtnemers, samenwerkingspartners zoals gemeenten en corporaties
 • Architecten, bouwers, zorginstellingen waarvoor we bouwen/onderhouden
 • Andere derden die worden ingeschakeld

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens in opdracht van ons door derden te laten verwerken zorgt LATEI er altijd voor dat afspraken over beveiliging etc. schriftelijk worden vastgelegd.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van Persoonsgegevens

LATEI draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens. LATEI neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Onze medewerkers zijn gebonden aan onze protocollen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Wij gebruiken alleen analytische en functionele cookies om:

 • Onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijk te maken
 • Om geanonimiseerde statistieken omtrent het gebruik van onze website te kunnen inzien

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden geplaatst. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. Informatie hierover kunt u vinden onder het ‘help’ menu van uw browser.

Uw rechten

U heeft het ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens het recht de navolgende verzoeken in te dienen:

 • Verzoek tot inzage
 • Verzoek tot verwijdering
 • Verzoek tot rectificatie
 • Verzoek tot beperking van de verwerking
 • Verzoek tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Ook heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voornoemd verzoek of bezwaar kunt u richten aan:

LATEI via info@latei.nl

LATEI zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek of bezwaar reageren.

Indien u onverhoopt van mening bent dat wij niet goed reageren op uw verzoek of bezwaar kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Juli 2019